Εξελίξεις για την Προκήρυξη Σημαιοφόρων 2013

Την Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Προκήρυξη Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος.

Στις 6 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για την συμμετοχή τους στην Προκήρυξη πρόσληψης 80 Δόκιμων Σημαιοφόρων στο Λιμενικό Σώμα.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη έχουν σύμφωνα με το ΦΕΚ 1976-13/08/2013 απόφοιτοι συγκεκριμένων Πολυτεχνικών και Οικονομικών, κυρίως, σχολών ΑΕΙ καθώς και διπλωματούχοι πλοίαρχοι ή μηχανικοί των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού.

Αναλυτικότερα, εκτός των τίτλων σπουδών οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι σε μητρώα ή δημοτολόγια της χώρας.
 • Οι άνδρες υποψήφιοι να είναι στρατολογικά εντάξει (είτε δηλαδή να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, είτε να τις εκπληρώνουν (στρατεύσιμοι), είτε να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος).
 • Να έχουν πιστοποιημένα καλή γνώση σε τουλάχιστον μία γλώσσα εκ των  αγγλικών ή γαλλικών ή ιταλικών ή γερμανικών ή ισπανικών.
 • Να έχουν γνώση πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες Διαδικτύου.
 • Να έχουν ηλικία έως 27 ετών για τους προερχόμενους από ιδιώτες και έως 36 ετών για τους εν ενεργεία μόνιμους Ανθυπασπιστές Λ.Σ., Υπαξιωματικούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες (για τους υπηρετούντες κατά τη 19η/7/2001) ή 30 ετών για τους ονομαζόμενους μετά την ημερομηνία αυτή (19/7/2001) ως Κελευστές Λ.Σ. και Λιμενοφύλακες.
 • Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε εγκλήματος.
 • Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι.
 • Να μην έχουν υποστεί στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
 • Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.

Οι ήδη υπηρετούντες στο Λιμενικό σώμα που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα στην προκήρυξη θα πρέπει πέραν των ανωτέρω να

 • Στις εκθέσεις αξιολόγησης όλης της σταδιοδρομίας τους να έχουν λάβει χαρακτηρισμό «Εξαίρετος» με τη δυνατότητα του χαρακτηρισμού «Επαρκής» μέχρι σε δύο από αυτές στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, ή 8,5 και άνω στην περίπτωση αξιολόγησης.
 • Κατά την υπηρεσία τους στο Σώμα να μην έχουν τιμωρηθεί με καταστατική ποινή αργίας με προσωρινή απόλυση ή αργίας με πρόσκαιρη παύση, ή με συνήθη πειθαρχική ποινή περιορισμού συνολικά πάνω από δέκα ημέρες, ή με συνήθη πειθαρχική ποινή φυλάκισης, ή να μην τελούν σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα.
 • Να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιοδήποτε βαθμό για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

Πρόλαβε την προκήρυξη των Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος 2013:
Έναρξη εντατικών μαθημάτων Τρίτη 03/09. Εξετάσεις Τετάρτη 04/09 και Πέμπτη 05/09. Παραλαβή πιστοποιητικού Παρασκευή 06/09.
Μαθήματα (σε τμήμα ή ιδιαίτερο), εκπαιδευτικό υλικό, πρακτική εξάσκηση, κάρτα δεξιοτήτων, εξετάσεις, επανεξετάσεις, έκδοση πιστοποιητικού, θεωρημένα αντίγραφα μόνο 295€. Περιορισμένες συμμετοχές.

Αιτήσεις – Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι αναφέρονται αναλυτικά στο  ΦΕΚ 1976-13/08/2013. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως οι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλλουν

 • Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (ειδικά για τους προερχόμενους από το Σώμα, με στολή).
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (ή της στρατιωτικής τους ταυτότητας προκειμένου αποκλειστικά και μόνο για στρατεύσιμους, ή του δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας αποκλειστικά και μόνο για τους εν ενεργεία μόνιμους Ανθυπασπιστές Λ.Σ. – Υπαξιωματικούς Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος έχει όλα τα νόμιμα προσόντα-προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτησή του είναι αληθή.
 • Πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ή αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 • Επικυρωμένους τίτλους ξένης γλώσσας.
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ ή αντίστοιχο έγγραφο.

Υγειονομικές Εξετάσεις – Αγωνίσματα

Όσοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα κληθούν για υψομέτρηση και στη συνέχεια υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και παραπέμπονται στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), η οποία αποφαίνεται για την υγειονομική τους καταλληλότητα.
Οι υποψήφιοι που κρίνονται «Κατάλληλοι» από την ΑΝΥΕ, υποβάλλονται στις ακόλουθες αθλητικές δοκιμασίες:

 • Ελεύθερη κολύμβηση σε απόσταση 50 μέτρων σε χρόνο δύο λεπτών (μία προσπάθεια).
 • Αλμα σε μήκος με φόρα 3,60 μέτρα (τρεις προσπάθειες).
 • Αλμα σε ύψος με φόρα 1,00 μέτρο (τρεις προσπάθειες).
 • Δρόμος 1.000 μέτρων σε χρόνο 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
 • Δρόμος 100 μέτρων σε χρόνο 17 δευτερολέπτων (μία προσπάθεια).
 • Ρίψη σφαίρας (βάρους 7,260 κιλών) σε απόσταση τουλάχιστον 4,40 μέτρων, ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψήφιους (τρεις προσπάθειες).

Οι υποψήφιοι/ες που θα περάσουν τα αγωνίσματα, υποβάλλονται σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες από επιτροπή αρμόδιων αξιωματικών, σε γραπτή και προφορική δοκιμασία ενώπιον επιτροπής.

Γραπτός Διαγωνισμός

Όλοι οι υποψήφιοι που θα ανταποκριθούν επαρκώς στις ανωτέρω διαδικασίες θα εξεταστούν γραπτώς  στα μαθήματα των Ελληνικών (Εκθεση Ιδεών), των Στοιχείων Ναυτικού Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, ενώ ανάλογα με το πτυχίο και την κατηγορία στην οποία εντάσσονται θα εξεταστούν επίσης σε κάποια από τα εξής μαθήματα: Ποινικό Δίκαιο, Βασικές Αρχές Οικονομίας, Ανώτερα Μαθηματικά, Φυσική, Ναυτιλία, Ναυτική Τέχνη, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης και Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων.

Επερχόμενες Προκηρύξεις

Όπως πρώτοι είχαμε αναφέρει εδώ και αρκετούς μήνες στη σελίδα μας limenikosoma.wordpress.com μετά τη δημοσίευση της Προκήρυξης του Λιμενικού Σώματος για τους Σημαιοφόρους αναμένεται να ακολουθήσουν και οι επόμενες 2 προκηρύξεις του Λιμενικού Σώματος για το 2013 που θα αφορούν σε ακόμη περισσότερες θέσεις για Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες.

Πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος μας επιβεβαιώνει αναφέροντας χαρακτηριστικά πως

«Ερχεται η προκήρυξη για Υπαξιωματικούς – Λιμενοφύλακες

Υπό κατάρτιση είναι η προκήρυξη κατάταξης περίπου 40 Υπαξιωματικών (ανδρών και γυναικών) στο Λιμενικό Σώμα, που αφορά αποφοίτους ΑΕΙ, κυρίως οικονομικών σχολών, Νομικής, τμημάτων του Πολυτεχνείου (π.χ. Ναυπηγών), αλλά και Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψηφίους είναι η καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ενώ ως όριο ηλικίας αναμένεται να θεσπιστεί το 35ο έτος.

Τέλος υπάρχει αίτημα για την κατάταξη περίπου 200 δόκιμων Λιμενοφυλάκων, που αφορά υποψηφίους με Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τριετούς φοίτησης για τα ημερήσια λύκεια, ή τετραετούς φοίτησης για τα εσπερινά λύκεια. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι Ελληνες πολίτες και να μην έχουν υπερβεί το 26ο έτος της ηλικίας τους, ενώ οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60μ. Απαραίτητη θεωρείται η γνώση χειρισμού Η/Υ, καθώς και μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής, ή ισπανικής).»

Μείνετε συντονισμένοι στο limenikosoma.wordpress.com ώστε να είσαστε πάντα ενημερωμένοι για κάθε εξέλιξη που αφορά στις προκηρύξεις του Λιμενικού Σώματος για το 2013

Προκήρυξη Λιμενικού 2013

Σημείωση

Το παρόν newsletter δεν μπορεί να θεωρηθεί Spam, αφού αποστέλλεται μόνο σε όσους επικοινώνησαν μαζί μας και άφησαν στοιχεία επικοινωνίας στο site limenikosoma.wordpress.com . Εάν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε να απεγγραφείτε από τη λίστα μας, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας στο https://limenikosoma.wordpress.com/ σημειώνοντας τη λέξη «Unsubscribe» ή «Απεγγραφή».

Η ιστοσελίδα limenikosoma.wordpress.com  είναι καθαρά ενημερωτική και σκοπό έχει την πληροφόρηση του κοινού. Σε καμία περίπτωση δεν εκπροσωπεί ή δεσμεύει το Λιμενικό Σώμα, οι ανακοινώσεις του οποίου αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Advertisements