Πιστοποίηση Αγγλικών

Έως τις 17 Φεβρουαρίου η υποβολή αιτήσεων για την Προκήρυξη Δόκιμων Λιμενοφυλάκων 2016

 

Πιστοποίηση Αγγλική Γλώσσας για την Προκήρυξη Λιμενικού Λιμενοφυλάκων Σώματος 2016

Όπως και με τη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, έτσι και με τις ξένες γλώσσες το Ελληνικό Δημόσιο απαιτεί πιστοποιημένη γνώση.

προκήρυξη λιμενοφυλάκων λιμενικού σώματος 2014

Για την πιστοποίηση των Αγγλικώ, το ΑΣΕΠ και το Λιμενικό Σώμα έχει εγκρίνει τα παρακάτω πιστοποιητικά:

(α) Άριστη Γνώση (Γ2 / C2) :

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, Βαθμός 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council –IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία 7,5 και άνω .

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL.

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)  Ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).

• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) :

CEF C2.

• Test of Interactive English, C2 Level.

(β) Πολύ καλή Γνώση( Γ1/C1) :

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 6 Έως 7.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL.

• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης)  Ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Manchester, ÍÇ- USA)

• ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία από 785 Έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1).

• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).

• Test of Interactive English, C1 + Level.

• Test of Interactive English, C1 Level.

(γ) Καλή Γνώση (Β2) :

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.

• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 Έως 5,5.

•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

• (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL.

•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.

• CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- καιCITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής  γνώσης)  Ή  CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 Έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

• EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework

equivalent level B2).

• ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

• Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF B2.

• Test of Interactive English, B2 + Level.

• Test of Interactive English, B2 Level.

Οι ιδιαίτερα πιεστικές προθεσμίες που επιβάλλει η Προκήρυξη του Λιμενικού Σώματος για όσους δεν έχουν πιστοποιητικό ξένης γλώσσας (αγγλικών) ή για όσους έχουν το απιτούμενο πιστοποιητικό αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν μια ανώτερη έκδοση ώστε να επιβραβευτούν με επιπλέον μόρια καθιστούν την επιλογή της πιστοποίησης BULATS, University of Cambridge, σχεδόν αποκλειστική λύση.

Η πιστοποίηση BULATS είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, ο υποψήφιος εξετάζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ενώ η εξέταση δεν περιλαμβάνει προφορικά και έκθεση. Είναι πλήρως αναγνωρισμένη και το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται μέσα σε 4-7 ημέρες από την επιτυχία του υποψηφίου.

Η εκπαίδευση μπορεί να είναι σε τμήμα, σε ιδιαίτερο, μέσω οπτικοακουστικού υλικό e-learning ή σε συνδυασμό αυτών και είναι ιδανική για όσους έχουν κάποιες βασικές γνώσεις αγγλικών και επιθυμούν γρήγορα και εύκολα να τις πιστοποιήσουν ή να τις αναβαθμίσουν.

Εξετάσεις διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με επόμενες αυτές της

  • 16ης Ιανουαρίου και της
  • 6ης Φεβρουαρίου

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε όσους συμμετέχουν και εξεταστούν επιτυχώς να παραλάβουν το πτυχίο τους και μεταφρασμένα αντίτυπα εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι προκηρύξεις για το Λιμενικό Σώμα.

Περισσότερες πληροφορίες για την πιστοποίηση Αγγλικών Bulats, University of Cambridge μπορείτε να πάρετε από τα κέντρα: 

eFUTURE Παλαιού Φαλήρου: Πρωτέως 46 & Ναϊάδων, 210-9851172-4 

eFUTURE Καλλιθέας: Δημοσθένους 121 & Δαβάκη, 210-9595577 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ιστοσελίδα limenikosoma.wordpress.com  είναι καθαρά ενημερωτική και σκοπό έχει την πληροφόρηση του κοινού ενώ σε καμία περίπτωση δεν εκπροσωπεί το Λιμενικό Σώμα, οι ανακοινώσεις του οποίου αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του.
Advertisements